Privacy policy

HV Born ’75 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV Born ‘75 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Voor vrijwilligers die werken met kinderen < 18 jaar een VOG aanvraagt.

Als HV Born ‘75 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Bijzondere en/ of gevoelige  persoonsgegevens die wij verwerken

HV Born’75 verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze vereniging heeft de intentie om alleen met toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen van leden die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter nooit helemaal zeker weten of de aanmelding van een lid jonger dan 16 door de ouder of voogd wordt gedaan. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Voor juniorleden jonger dan 16 jaar geldt ook dat de ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of voor het plaatsen van foto’s op sociale media of de website van HV Born waarop het junior lid duidelijk zichtbaar is.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming, persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld of gepubliceerd, neem dan contact met ons op via secretaris dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HV Born’75 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen, SMS’ en, app’en of e-mailen, indien dit nodig is in verband met het lidmaatschap, het vrijwilligerswerk of onze activiteiten;
 • U te informeren over wijzigingen in onze organisatie of onze activiteiten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HV Born’75  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent geworden van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

De volgende persoonsgegevens vragen wij u ten behoeven van het lidmaatschap:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Pasfoto;
 • Bankrekeninggegevens.

De volgende aanvullende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Lidmaatschapsnummer van het NHV.
 • Start-datum lidmaatschap.

Nieuwsbrieven

HV Born’75 verstuurt regelmatig een digitale Nieuwsbrief aan haar leden om hen te informeren over tal van activiteiten en gebeurtenissen binnen de club. Leden die daar geen behoefte aan hebben kunnen zich hiervoor afmelden bij onze secretaris.

We willen u er op wijzen dat u dan verstoken blijft van de informatievoorziening vanuit de vereniging naar haar leden. De Nieuwsbrief is de belangrijkste manier om leden en vrienden van HV Born’75 over de actuele ontwikkelingen, activiteiten en gebeurtenissen in de club te informeren.Wanneer u uw lidmaatschap voor HV Born’75 opzegt, stopt ook meteen de verzending van de HV Born’75 Nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid/ aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door HV Born ‘75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligers

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligers

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HV Born ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Pasfoto;
 • VOG verklaring.

Uw persoonsgegevens worden door HV Born ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een vrijwilligerscontract heeft.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van gegevens aan het NHV (sportlink) en de Gemeente Sittard-Geleen (voor subsidie doeleinden);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

HV Born ‘75 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens HV Born ‘75 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Bezoekadres/ contactgegevens HV Born ’75

Sportpark Het Anker

Ankersweg 52

6122 ET Buchten

born@handbal.nl