Aan alle besturen van de binnen- en buitensportverenigingen,

Op 14 oktober stuurden wij u een update in relatie tot de door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge afgekondigde maatregelen. Zoals bekend hebben deze ook voor u en uw leden c.q. de sporters zelf vergaande consequenties.

Zoals eerder aangegeven zijn wij blij met de ruimte voor sport- en bewegen die in ieder geval nog wel mogelijk is. Met dit schrijven willen wij de mogelijke onduidelijkheid die bij de sportverenigingen en -instanties zijn ontstaan door interpretatieverschillen proberen weg te nemen.

  • Jeugd t/m 17 jaar:

Bij individuele sportbeoefening is die leeftijdsgrens eenvoudig te bepalen en te handhaven. In een team waarin gedurende het competitiejaar iemand 18 jaar wordt lijkt het gezonde verstand van trainer/clubleiding de beste toepassing. Vanuit het ministerie is gevraagd aan de verschillende sportbonden daarin niet de grenzen op te zoeken. Een heel team van 18 jarigen is wat het ministerie betreft niet een uitzondering voor een individu;

  • Teamsporters in groepjes van maximaal 4 (18 jaar en ouder) op het veld buiten (bijvoorbeeld hockey, voetbal e.d.):

Uitgangspunt is natuurlijk het afstand houden van tenminste 1,5 meter binnen het groepje. Het is toegestaan om met meerdere groepjes op 1 sportveld te sporten, waarbij “rouleren” van personen in verschillende groepjes niet is toegestaan. Het gaat immers om vermenging zoveel mogelijk tegen te gaan. Geadviseerd wordt om het aantal groepjes per veld niet te groot te maken zodat voldoende afstand van bij voorkeur meer dan 1,5 meter (voorschrift Rijksoverheid) gewaarborgd kan worden;

  • Individueel sporten (18 jaar en ouder) in fitnesszalen i.c. groepslessen van maximaal 30 deelnemers in een afzonderlijke ruimte:

Groepjes van maximaal 4 die tijdens de groepsles onderling niet meer van samenstelling veranderen. De groepjes dienen als groep herkenbaar te zijn en ruim afstand tussen elkaar te hebben. Officieel is dat tenminste 1,5 meter, maar bij voorkeur meer.

  • Dubbelen met tennis:

Door het expliciet noemen van dit voorbeeld door premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. is veel onduidelijkheid ontstaan. In overleg met het ministerie van VWS is na afloop van de persconferentie hierover gesproken. Formeel geldt nu dat een groepje van 18 jaar en ouder maximaal uit 4 personen mag bestaan, waarbij de afstand van tenminste 1,5 meter gewaarborgd moet kunnen worden. Landelijk is tussen het ministerie en de tennisbond besproken dat “dubbelen” met die omschrijving in de praktijk veilig kan plaatsvinden.

Informatie
Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.
Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat bij u ook specifieke vragen van ouders en leden binnen kunnen komen. Het is in dat geval goed om de uw eigen (sport)koepel te benaderen. Zij worden via het NOC*NSF in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Dré Biesmans, beleidsadviseur Sport- & Accommodatiebeleid bij de Gemeente Sittard-Geleen.

Hij is bereikbaar via dre.biesmans@sittard-geleen.nl.

Met sportieve groeten,

Namens het College van burgemeester en Wethouders,

Wethouder Sport Ton Raven

Gemeente Sittard-Geleen